สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoei.org

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๔

 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย โดยสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย โดยสำนักปลัด ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๔ ภายในพื้นที่ตำบลสบเมย เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ มาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

          หมู่ที่ ๑ บ้านเลโคะ

          หมู่ที่ ๒ บ้านแม่คะตวน

          หมู่ที่ ๓ บ้านขุนแม่คะตวน

          หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกองมูล

          หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ทะลุ

          หมู่ที่ ๖ บ้านซื่อมื่อ

          หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ลามา

          หมู่ที่ ๘ บ้านทียาเพอ

          หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยน้ำใส

          หมู่ที่ ๑๐ บ้านทีชะ

          หมู่ที่ ๑๑ บ้านทีฮือลือ

          หมู่ที่ ๑๒ บ้านกลอโคะ

167140438 1130046480835300 3315076371277249322 n 175709536 1363921403978457 4102804668492960928 n 176076431 1121110788392008 289533179906900770 n 176110177 300653794758127 1090799043073511887 n

175966838 1683134561882899 2681255684686776135 n