สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoei.org

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินกิจกรรมการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย โดยดำเนินการจัดการประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2565

  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้จัดการประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2565 ซึ่งมีนายอินศวร ทองประดิษฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย และบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชน ผู้แทน อสม. ผู้แทนภาคราชการ ได้แก่ โรงพยาบาลสบเมย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย ท้องถิ่นอำเภอสบเมย เป็นกรรมการ โดยครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ประเภท เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วม ความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

275353075 4891556447628522 4224883160523781015 n 277691334 377223570932784 7520442238308595835 n 277930616 666224744459327 6782960942538972958 n 278101130 488131059712446 8864522597578469219 n