สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoei.org

 

รเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑                                                                                                                              anigifdownload
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ anigifdownload

รายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๕

 - รายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                    anigifdownload
 - การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ anigifdownload

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ anigifdownload
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ anigifdownload
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ anigifdownload
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ anigifdownload