สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 anigifdownload

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                                                                                                               anigifdownload

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 - ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 anigifdownload
 - คำแถลง anigifdownload
 - รายละเอียดคำแถลง anigifdownload
 - รายละเอียดประมาณการรายรับ anigifdownload
 - รายละเอียดประมาณการรายจ่าย anigifdownload
 - บันทึกหลักการและเหตุผล anigifdownload
 - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุ แบ่งตามด้าน anigifdownload
 - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน anigifdownload
 - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล anigifdownload
 - รายงานประมาณการรายรับ anigifdownload
 - รายงานละเอียดประมาณการรายรับ anigifdownload
 - รายงานประมาณการรายจ่าย anigifdownload
 - รายงานละเอียดประมาณการรายจ่าย anigifdownload
 - ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย anigifdownload