สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

ประกาศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 - ประกาศให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากราชการ  กรณีเกษียณอายุราชการ anigifdownload
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบยลสบเมย เรื่องฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ anigifdownload
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) anigifdownload
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม) anigifdownload
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ anigifdownload
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ anigifdownload
 - ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ anigifdownload