สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

 

การแบ่งงานและมอบหมายงาน

คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายงาน ปี ๒๕๖๗

 - แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ anigifdownload
 - การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                                               anigifdownload
 - การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ anigifdownload
 - การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ anigifdownload

คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายงาน ปี ๒๕๖๖

 - การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ anigifdownload
 - การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ anigifdownload
 - การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                               anigifdownload
 - แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) anigifdownload
 - แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ anigifdownload

คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายงาน ปี ๒๕๖๕

 - แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) anigifdownload
 - การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) anigifdownload
 - แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ anigifdownload
 - การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ anigifdownload
 - การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ anigifdownload
 - การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ anigifdownload