เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้
สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

ผู้บริหารท้องถิ่น

นาย อินศวร ทองประดิษฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

ติดต่อ : 084-018-0663

336561216 602496825230635 7140478230379546094 n 1.1.2.25 S 6086659

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566 17:55

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อันจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นที่มาของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2566 08:01

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยเขตเลือกตั้งที่ 10 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง รับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 1 ธันวาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย กำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 7 มกราคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย โทรศัพท์ 053618104

วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2566 15:35

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดเผาตอซังข้าวและฟางข้าว หลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยส่งเสริมให้มีการนำตอซังข้าวและฟางข้าวไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อลดการเผาซึ่งเป็นการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น ความร้อน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโรคร้อน และฝุ่นละออกขนาดเล็ก PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

วันอังคาร, 29 สิงหาคม 2566 16:28

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสบเมย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ สุขอนามัย การปฏิบัติตนเพื่อลดภาวการณ์เกิดโรค และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน ณ บ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ 5 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธ, 28 มิถุนายน 2566 15:55

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ร่วมกับ อำเภอสบเมย และหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอสบเมย ดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยพบประชาชน ณ บ้านขุนแม่คะตวน หมู่ที่ 3 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีการออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน มีกิจกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การบริการด้านสวัสดิการ การบริการด้านการศึกษา การบริการด้านศูนย์ช่วยเหลือประชาชน การบริการด้านการเกษตร การบริการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบริการด้านบริหารขยะในชุมชน ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย

วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2566 15:51

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเลโคะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลโคะ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลสบเมย ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมยรักษาความสะอาดในพื้นที่หน้าบ้านตนเอง กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ณ บ้านเลโคะ หมู่ที่ 1 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์, 10 เมษายน 2566 14:00

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านเลโคะ ตัวแทนผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 คน ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประจำปี 2566

วันศุกร์, 28 ตุลาคม 2565 10:56

ประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยเป็นประธาน ผู้อำนวยการ รพ.สบเมย สาธารณสุขอำเภอสบเมย และท้องถิ่นอำเภอสบเมย เป็นที่ปรึกษากองทุนฯ โดยมีตัวแทนจากชุมชนประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสบเมย รวมทั้งสิ้นจำนวน 58 คน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมเสนอปัญหาสุขภาพในพื้นที่ตำบลสบเมยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย ซึ่งจากการประชุมได้มีการเสนอปัญหาสุขภาพชุมชนที่มีความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีดังนี้คือ

เอกสารดาวน์โหลด

  • คู่มือผู้ป่วยเอดส์

  • คู่มือคนพิการ

  • คู่มือผู้สูงอายุ

  • ตราสัญลักษณ์

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

  • สมาชิก 1
  • เนื้อหา 301
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 73320

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กระดาษสนทนา Q&A

ฟอร์มติดต่อ

ลิงค์หน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานราชการน่าสนใจ