มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

ลำดับที่ รายละเอียด ไฟล์ Download
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม                                                                                    Download
คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านจัดเก็บรายได้  Download
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Download
Top