องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ข้อมูลการให้บริการประชาชน

 

ข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ลำดับที่ รายการการให้บริการประชาชน จำนวน หมายเหตุ
1 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 167  
2 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 124  
3 การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 12  
4 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 29  
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 40  
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ 14  
7 การขอรับข้อมูลข่าวสาร 4  
8 งานทะเบียนพาณิชย์ 8  

 

Top