องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

                      275684764 1033067850887991 459493871799918451 n 275185712 342570447927934 2098142110666982939 n 

                      275325049 311597674449521 7841930373707519341 n 277472969 400992968519923 8467030263992128979 n

       เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย นายอินศวร ทองประดิษฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เป็นประธานการการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในการให้บริการประชาชนให้มีการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ให้บริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว มีความเท่าเทียมกัน ยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการทุจริต และจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 คน

 

 

 

Top