องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

176875622 250346783504879 7959495184300252851 n

           เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อชี้แจงให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย รับทราบแนวทางการประเมิน แนวทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การจัดทำข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ แจ้งผลการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา และแนวทางปฏิบัติในการยกระดับผลการประเมินให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมและยึดถือประโยชน์ส่วนรวม

                        175399963 499286827778261 1523417626865507652 n  177292444 453614409074424 5864420537618484372 n

                        177340099 797153910909856 7068662097510587696 n  177442392 212342333660411 1295291603259710964 n

                        177452405 3685717244889477 4520539644705276328 n  177511148 2912195322329313 3882707587935073419 n

177806268 506574173705663 4240063697498894442 n

Top