องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

การเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต

 

 

รายงานผลการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับที่  รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด
๑. ประกาศหลักเกณฑ์จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ไฟล์.pdf
๒. แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไฟล์.pdf
๓. รายงานผลการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไฟล์.pdf


                       

                     

                    

                   

Top