แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลำดับที่  รายละเอียด ไฟล์ดาวน์โหลด
๑. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไฟล์.pdf
๒. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ไฟล์.pdf
๓. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ไฟล์.pdf
๔. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย รอบ ๖ เดือน ไฟล์.pdf
๕. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย รอบ ๑๒ เดือน ไฟล์.pdf