องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย โดยนายมานพ เพ็ญเดือนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ลงนามประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง

ประกาศราคากลาง 2 Page2

ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติมฉบับเต็ม

ลำดับที่ รายละเอียด ไฟล์ดาวน์โหลด
 ๑ ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง พร้อมทั้งการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ไฟล์ดาวน์โหลด
 ๒ แบบ ปร. ๔ ไฟล์ดาวน์โหลด
 ๓ แบบ ปร.๔.๑ ไฟล์ดาวน์โหลด
 ๔ แบบ ปร.๕ ไฟล์ดาวน์โหลด
แบบ ปร.๖ ไฟล์ดาวน์โหลด
Top