องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ประกาศประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๓ โครงการ

 

          เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย โดยนายมานพ เพ็ญเดือนงาม ได้ลงนามในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

          ๑.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเพื่อการเกษตรบ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ ๕ ราคากลาง ๔๘๖,๗๐๐ บาท

          ๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านทียาเพอ หมู่ที่ ๘ ราคากลาง ๔๖๖,๒๐๐ บาท

          ๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ ๙ ราคากลาง ๓๐๕,๗๐๐ บาท

ประกาศโครกงารก่อสร้าง Page1

ประกาศโครกงารก่อสร้าง Page2

ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติม

ลำดับที่  รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด
๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ไฟล์ดาวน์โหลด
Top