องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านทียาเพอ หมู่ที่ ๘

 

          เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศประชาสัมพันธ์ โดยนายมานพ เพ็ญเดือนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้ลงนามประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านทียาเพอ หมู่ที่ ๘

ข้อมูลราคากลางปรับปรุงระบบประปาบ้านแม่ทะลุ ม.5 Page1

ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติม

ลำดับที่  รายละเอียด ไฟล์ดาวน์โหลด
ข้อมูลราคากลางปรับปรุงระบบประปาบ้านทียาเพอ หมู่ที่ ๘ ไฟล์ดาวน์โหลด
Top