องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง

 

          วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย โดยนายมานพ เพ็ญเดือนงาม ลงนามประกาศประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประกาศ

โหลดเอกสารเพิ่มเติม

รายการ ดาวน์โหลด
๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย  คลิ๊กโหลด
๒. แบบแปลนโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำบ้านแม่คะตวน หมู่ที่ ๒ คลิ๊กโหลด
๓. แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๔ / ปร.๕ / ปร.๖ คลิ๊กโหลด
๔. แบบเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลาง ปปช.๐๑ คลิ๊กโหลด
๕. ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวนราคากลาง คลิ๊กโหลด
Top