องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

รายงานทางการเงิน

 

plan 1 (1) 

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ของอค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564         GIF download

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) DOWNLOAD

 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔                                                                                                                                     DOWNLOAD

 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)                                     DOWNLOAD

 

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓                                                                                                                                             DOWNLOAD

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                                                                               DOWNLOAD
 - รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓                 DOWNLOAD
- รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒                    DOWNLOAD
- รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ DOWNLOAD

  

 

 

Top