ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

 

1 ประกาศเรียกประชุม สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ต้องการโหลดเอกสารฉบับเต็ม

 ลำดับที่ รายละเอียด ไฟล์ดาวน์โหลด
1. ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564                                                                     GIF download