องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก

 

     เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย โดยนายมาโนชย์ มิ่งขวัญธารากุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ลงนามในประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

ประกาศรับรองรายงานประชุมสภา อบต.สบเมย ครั Page1

ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติม

ลำดับที่  รายละเอียด ไฟล์ดาวน์โหลด
๑. ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสาสมัญ สมัยแรกและรายงานการประชุม                                                                                                      ไฟล์ .pdf
Top