องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

 

          เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย มีประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สภาองค์การบนริหารส่วนตำบลสบเมย มีมติที่ประชุมให้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ 

ต้องการโหลดเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

 3

Top