องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

โครงสร้างองค์กร

 

 001

โครงสร้าง อบต. Page2

ทำเนียบผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 

    1. นายโยธิน หยกลักษณะไพร

    2. นายประทัศ สุวรรณเลิศ

    3. นายอินศวร ทองประดิษฐ

    4. นายมานพ เพ็ญเดือนงาม

    5. นายอินศวร ทองประดิษฐ

    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนจำนวน 12 คน ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ในตำแหน่งคราวละ4 ปี และมีคณะผู้บริหาร ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556

การแบ่งส่วนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

    แบ่งออกเป็น 3 ส่วนราชการ 1 หน่วยตรวจสอบภายในและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ประกอบด้วย

      1. สำนักปลัด

      2. กองคลัง

      3. กองช่าง

      4. หน่วยตรวจสอบภายใน

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

      1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คะตวน

      2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ทะลุ

      3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำใส

      4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลโคะ

Top