องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

 

 001

ทำเนียบผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 

    1. นายโยธิน หยกลักษณะไพร

    2. นายประทัศ สุวรรณเลิศ

    3. นายอินศวร ทองประดิษฐ

    4. นายมานพ เพ็ญเดือนงาม

    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนจำนวน 24 คน ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ในตำแหน่งคราวละ4 ปี และมีคณะผู้บริหาร ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556

การแบ่งส่วนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

    แบ่งออกเป็น 3 ส่วนราชการ 1 หน่วยตรวจสอบภายในและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ประกอบด้วย

      1. สำนักปลัด

      2. กองคลัง

      3. กองช่าง

      4. หน่วยตรวจสอบภายใน

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

      1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คะตวน

      2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ทะลุ

      3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำใส

      4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลโคะ

Top