องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

 

gif1 2

ความหมายของตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

     สัญลักษณ์ชาวนา       แสดงให้เห็นถึง การประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่ตำบลสบเมยที่ส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

     สัญลักษณ์รูปการจับมือ แสดงให้เห็นถึง ความสามัคคี ความร่วมมือของคนในตำบลสบเมย

     สัญลักษณ์รวงข้าว      แสดงให้เห็นถึง ความอุดมสมบูรณ์ของธัญพืชและธัญหารในพื้นที่ตำบลสบเมย

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

    “องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง”

พันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น

    1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับในการพัฒนาชุมชยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

    2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึงในทุกชุมชน

    3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนแบบพอเพียงให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

    4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอนุรักษ์

    5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา สาธารณสุข อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในทุกๆด้าน

    6. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนหน่วยงานต่างๆในทุกระดับเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

    7. ศึกษาและพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจพอเพียง

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาคน และสวัสดิการสังคม

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างเมืองน่าอยู่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม

Top