สายตรงผู้บริหาร

 

 

สายตรงผู้บริหาร
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
๑. นายอินศวร ทองประดิษฐ นายองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ๐๘๔ - ๐๑๘๐๖๖๓
๒. นายสุวัฒน์ กระสินธุ์ผดุง รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ๐๙๗ - ๓๑๒๐๙๘๒
๓. นายสุวรรณ รักการเลี้ยง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ๐๙๘ - ๒๙๔๘๒๐๗  
๔. นายศรีทอง พาวี เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ๐๙๕ - ๕๑๕๒๐๙๓

 

 

Top