สายตรงผู้บริหาร
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
๑. นายมานพ เพ็ญเดือนงาม นายองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ๐๘๕ - ๗๑๖๙๐๗๑  
๒. นายทองดี วนาอนุรักษ์ไพร รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ๐๙๗ - ๓๓๑๐๓๕๑  
๓. นายสมพล ษมากมลทอง เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ๐๘๓ - ๕๗๘๔๘๘๕  

 

 

Top