July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

  Pic2 (3)

  Gif1

  Pic2 (2)

  BOSS

  anigif

  ทำเนียบปราชญ์ชุมชน ตำบลสบเมย

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 26 June 2018
  ทำเนียบปราชญ์ชุมชน ตำบลสบเมย

  ทำเนียบปราชญ์ชุมชน ตำบลสบเมย องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

  Written byWebmaster
  on Friday, 02 March 2018
  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน...

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๙ โครงการ

  Written byWebmaster
  on Friday, 23 February 2018
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๙ โครงการ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๙ โครงการ สามารถติดขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลา...

  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 21 November 2017
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

    มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อง...

  เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย จำนวน ๕๐ คน เข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

  การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกพ่นหมอกควัน แจกมุ้ง และทรายอะเบท ให้กับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  Pic2 (1)

  Pic34

  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 10 October 2017
  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

  ๑๐๐ วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 10 October 2017
  ๑๐๐ วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

  ๑๐๐ วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ๑. ใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู เราใช้กระดาษทิชชูเช็ดมือ เช็ดหน้า ปีละหลายล้านฟุต ซึ่งหมายถึงการโค่นต้นไม้ลงจำนวนมหาศาลช่วยกันลดการใช้กระดาษทิชชูด้วยการวางผ้ามือไว้ใกล้อ่างล...

  การคัดแยกขยะมูลฝอย

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 10 October 2017
  การคัดแยกขยะมูลฝอย

  การคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือที่อื่นๆ ทั้งจากการผลิต การบริโภค กา...

  การสร้างเสริมสุขภาพตนเองทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 10 October 2017
  การสร้างเสริมสุขภาพตนเองทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

  การสร้างเสริมสุขภาพตนเองทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การที่นักเรียนจะสามารถสร้างศักยภาพของตนในการจัดการกับปัญหาทางอารมณ์และความเครียดนั้น ควรจะพิจารณาวิธีการสร้างศักยภาพของตนเองต่อไป...

  Pic2 (6)

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๙ โครงการ

  Written byWebmaster
  on Friday, 23 February 2018
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๙ โครงการ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๙ โครงการ สามารถติดขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลา...

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมระบบแขนยกอุปกรณ์แบบ ๓ จุด

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 10 October 2017
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมระบบแขนยกอุปกรณ์แบบ ๓ จุด

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมระบบแขนยกอุปกรณ์แบบ ๓ จุด องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษต...

  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถบรรทุก (ดีเซล)

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 10 October 2017
  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถบรรทุก (ดีเซล)

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

  ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ ๕

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 10 October 2017
  ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ ๕

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง  ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ……………………………………………           ด้วยองค...

  ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ ๒

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 10 October 2017
  ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ ๒

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ ๒

  ราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่สองแคว หมู่ที่ ๓

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 10 October 2017
  ราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่สองแคว หมู่ที่ ๓

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่สองแคว หมู่ที่ ๓

  Pic2 (5)

  ทำเนียบปราชญ์ชุมชน ตำบลสบเมย

  Written byWebmaster
  on 26 June 2018
  ทำเนียบปราชญ์ชุมชน ตำบลสบเมย

  ทำเนียบปราชญ์ชุมชน ตำบลสบเมย องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

  Written byWebmaster
  on 02 March 2018
  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน...

  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

  Written byWebmaster
  on 21 November 2017
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

    มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อง...

  Pic2 (4)

  ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

  ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

  - โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  งบประมาณ 30,000.00 บาท - โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ  งบประมาณ 150,000.00 บาท - โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประ...

  โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

  โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

  โครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง คงเหลือ 1 โครงการเลือกตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย            &...

  ประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

  ประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้...

  Pic7

  สรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗

  สรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗

  สรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โครงการประชาคมตำบลสบเมย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบล ปี ๒๕๖๐

  โครงการประชาคมตำบลสบเมย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบล ปี ๒๕๖๐

  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินโครงการประชาคมตำบลสบเมย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบล ปี ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

  โครงการบ้านน่าอยู่ น่ามอง บ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ ๕ ตำบลสบเมย

  โครงการบ้านน่าอยู่ น่ามอง บ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ ๕ ตำบลสบเมย

  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สบเมย ดำเนินโครงการบ้านน่าอยุ่ น่ามอง บ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ ๕ ตำบลสบเมย ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ บ้านแม่ทะลุหมู่ที่ ๕ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่อง...

  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สบเมย

  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สบเมย

  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สบเมย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สบเมย ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

  Pic8

  แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร

  แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร

      องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้จัดทำ “แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ” (Business Continuity Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสามารถบริหารจัดการองค์การ ให้สามารถปฏิบัติ...

  line

  NEW1

  NEW01 NEW02 NEW03
   NEW04  NEW05  NEW06
  NEW07 NEW08 NEW09
  NEW10 NEW11  NEW12

  LINK1

  LINK2

  LINK3

  LINK4

  Rain

  24°C

  แม่ฮ่องสอน

  Rain
  Humidity: 91%
  Wind: S at 11.27 km/h
  Thursday
  Scattered thunderstorms
  21°C / 29°C
  Friday
  Scattered thunderstorms
  22°C / 30°C
  Saturday
  Scattered thunderstorms
  22°C / 28°C
  Sunday
  Thunderstorms
  22°C / 28°C
  Monday
  Scattered thunderstorms
  22°C / 28°C
  Tuesday
  Scattered thunderstorms
  21°C / 28°C
  Wednesday
  Scattered thunderstorms
  22°C / 27°C
  Share on Myspace

  footer

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Web-Komp